>>Regulamin szkoły

Regulamin szkoły

Artykuł 1: Uczniem Polskiej Szkoły w Amersfoort może być każde dziecko w wieku od 3-14 lat, które chce uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w języku polskim.

Artykuł 2: Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. Zajęcia trwają w wyznaczone soboty od godziny 13.00 do godziny 16.00.

Artykuł 3: Lekcje odbywają się w wyznaczonych lokalach.

Artykuł 4: Dzieci spędzają przerwy w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli i pod opieką nauczyciela. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela lub chodzić po terenie szkoły bez nadzoru rodzica lub nauczyciela.

Artykuł 5: Rodzice mogą być poproszeni o pomoc w przygotowaniu i posprzątaniu klas przed i po zajęciach.

Artykuł 6: Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach telefonicznie, drogą mailową lub poprzez sms do osoby koordynującej pracę dydaktyczną szkoły lub jednego z nauczycieli.

Artykuł 7: Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły i odbierania dzieci po lekcjach. Wyjątki muszą być wcześniej uzgodnione z osobą koordynującą pracę dydaktyczną szkoły lub nauczycielem prowadzącym.

Artykuł 8: Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci poza zajeciami lekcyjnymi. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 13.00-16.00.

Artykuł 9: Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe lub tablety, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryki, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.Szkoła nie odpowiada za zniszczenie lub zgubienie własności osobistych.

Artykuł 10: Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

Artykuł 11: Rodzice zobowiązują się na terminową zapłatę czesnego za szkołę według aktualnych taryf podanych na stronie.